SkimSham

SkimSham ceramic, 64cm (L), 2001, ekwc
SkimSham ceramic, 64cm (L), 2001, ekwc